Privacy verklaring

Verhoeks keukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verhoeks keukens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Verhoeks keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen (o.a. via de website);
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens in geval van gebruik website MijnKeuken
Persoonsgegevens van klanten worden door Verhoeks keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • De website toont gegevens die Verhoeks keukens heeft verzameld en heeft ge-upload.
 • Klanten kunnen de voortgang van hun offerte/order bij Verhoeks keukens online volgen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens
 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant);
 • Als u ons een vraag heeft gesteld dan maken we gebruik van de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Voor een advies of overeengekomen opdracht vragen we u een aantal gegevens aan ons door te geven zoals voornaam, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en telefoonnummer.
 • Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Verhoeks keukens bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na sluiten van de overeenkomst.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Verhoeks keukens kan uw gegevens doorgeven aan andere partijen. Wij doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het zijn dan één of meerdere van deze partijen:
 • bezorgpartners
 • montagepartners
 • servicepartners
 • leveranciers
 • betaalpartners
 • IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage- en servicepartner moet tenslotte bij u thuis komen om uw product te bezorgen, monteren of service te verlenen.
Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier bij u thuis.
Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken.
Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Beveiliging
Wij beschermen uw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:
 • Onze medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van uw gegevens.
 • We hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan horen we dat graag van u.